Relatietherapie

Frans Hoogwegt heeft uitgebreide ervaring in het verrichten van relatietherapie.

Er kunnen uiteenlopende oorzaken zijn voor het geleidelijk of plotseling ontstaan van relatieproblemen. Relatie problemen kunnen samenhangen met individuele persoonlijkheidsproblemen, met ontwikkelingen en veranderingen in het persoonlijk leven van één of beide partners, met lichamelijke of hormonale veranderingen, met ingrijpende wijzigingen in de gezinssituatie (rond het krijgen van kinderen of wanneer kinderen zich uit het gezin losmaken), met problematisch gedrag van kinderen, met “achterstallig relatie-onderhoud”, met onverwachte verliefdheden, met disproportionele stress door ziekte of ernstige tegenslagen, etc…  Vaak speelt een opeenstapeling van meerdere oorzaken een rol.

De gevolgen van aanhoudende relatieproblematiek kunnen aanzienlijk zijn. Het kan leiden tot een breuk met nare (financiële) consequenties voor één of beide partners. Ook kan relatieproblematiek leiden tot negatieve gevolgen voor de lichamelijke en/of psychische gezondheid.  Wanneer er kinderen in het geding zijn, kan relatieproblematiek leiden tot een disfunctioneel oudersysteem, dat niet in staat is de kinderen op essentiële momenten in hun leven voldoende éénduidige leiding te geven of bij te staan. Vaak zijn beide partners zich bewust van deze consequenties en daarom gemotiveerd wat aan hun gezamenlijke problematiek te doen.

Diagnostiek:

Al vorens een relatiebehandeling te starten is het noodzakelijk via een psychodiagnostisch interview een nauwkeurig beeld te verkrijgen van de mechanismen en factoren die bijgedragen hebben aan het ontstaan en het in stand houden van de relatieproblematiek. Hiervoor zijn meestal twee gesprekken nodig. Aandacht voor de relatie kan ziet zonder aandacht voor de beide individuen in die relatie.  In deze gesprekken wordt aandacht besteed aan de individuele situatie en ontwikkeling van beide partners als ook aan de actuele ontwikkelingen in de relatie. Wederzijdse verwachtingen, de afstemming van wensen en verlangens, storende factoren en teleurstellingen, beelden over de toekomst, levensloop aspecten en tal van andere belangrijke zaken komen aan de orde. Welke aspecten in de relatie maken je sterker, leveren je energie op, welke aspecten kosten je (te) veel inspanning ? Aan het einde van deze fase worden de ideeën over de belangrijkste oorzaken, die ten grondslag liggen aan de relatieproblematiek met beide partners besproken. Er wordt getoetst of beiden zich in die ideeën herkennen.      

Behandeling :

Uiteraard wordt de inhoud van de behandeling bepaald door de diagnostische analyse inzake de oorzaken van de problematiek. Net zo goed als geen enkel persoon gelijk is aan een ander persoon, geldt ook voor relatieproblematiek dat deze altijd uniek is. Maatwerk is dus nodig om tot een passende behandeling te komen. Wat in alle gevallen wel noodzakelijk is, is dat er consensus is over de aard van de problematiek. Vaak is het in de eerste fase van de behandeling nodig om aan de inhoud van die consensus zorgvuldig aandacht te besteden. Partners kunnen nog al eens een verschillend inzicht hebben in waar wat dit betreft de accenten moeten worden gelegd. Voorts is het belangrijk een gemeenschappelijk doel vast te stellen. Dit doel dient, zo veel als mogelijk is, in concrete termen benoemd te worden. Je moet het eindresultaat als het ware kunnen meten. Ten behoeve van het werken aan de oplossing van problemen en het toewerken naar het behalen van de gestelde doelen wordt altijd ook gebruik gemaakt van opdrachten en “huiswerk”. Praten over de problematiek is noodzakelijk om een begin te maken. Thuis in actie komen is een noodzakelijke voorwaarde om werkelijk tot structurele veranderingen te kunnen komen.

Aldus wordt in de behandeling na een degelijke analyse een pragmatische route gekozen naar een voor beide meer bevredigende relatie.

Frequentie van de sessies:

Tijdens de behandeling is de frequentie van de gesprekken veelal eens in de twee weken. Dat geeft voldoende tijd om tussen de sessies thuis de opdrachten uit te kunnen voeren.  In het begin kan het nodig zijn om een dubbele sessietijd per afspraak te gebruiken. Indien de behandeling eenmaal loopt, kan vaak weer teruggeschakeld worden naar één consult per sessie. Het aantal benodigde sessies is te voren niet goed in te schatten. Het tempo waarin verbeteringen tot stand gebracht kunnen worden is van vele factoren afhankelijk. Meestal beweegt het aantal sessies per behandeling zich tussen de 5 en 15.

Kosten:

Leest u op de pagina “kosten” (zie het linker menu) zorgvuldig de alinea’s over relatietherapie door.