Kosten

Er zijn drie mogelijkheden om psychologische zorg te financieren. Deze treft u hieronder aan. De consult duur vis à vis bedraagt 45 minuten.

1. Vergoeding in het kader van uw basis-ziektekosten-verzekering.

Op 01-01-2014 heeft er een ingrijpende verandering plaats gevonden in de verzekeringsvoorwaarden voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).  Om voor vergoeding van kosten in aanmerking te komen dienen cliënt, huisarts en behandelaar te voldoen aan een aantal door overheid en verzekeraars vastgestelde regels. Deze treft u hieronder aan.

a. Er is in alle gevallen een verwijsbrief van de huisarts of de bedrijfsarts nodig. Deze is gedateerd voorafgaand aan de datum van het intakegesprek.

b. Daarnaast is het noodzakelijk, dat er een diagnose wordt gesteld volgens het DSM IV classificatiesysteem. Met het oog op administratieve en kwaliteits-controle willen verzekeraars op de hoogte worden gesteld van deze diagnose bij de declaratie. Indien u meer informatie wilt over het DSM IV classificatiesysteem kunt u de volgende website raadplegen: vademecum GGZ.  Als er geen sprake is van een DSM IV diagnose worden de zorgkosten niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

c. Afhankelijk van de inschatting van de zorgzwaarte komt u in aanmerking voor vergoeding van behandelingen, die vallen in het kader van de generalistische basis GGZ ( circa 5-10 sessies), dan wel voor vergoeding van behandelingen die vallen binnen de voorwaarden van de gespecialiseerde GGZ (meer dan 8 sessies).  Uiteraard is het niet altijd mogelijk om te voren de zorgzwaarte en de diagnose nauwkeurig in te schatten. Om die reden zal na het afronden van de diagnostiek altijd met u worden overlegd over de te verwachten behandelduur en de in samenhang met de verzekeringsvoorwaarden te verwachten kosten en vergoeding daarvan.

d. Mijn praktijk heeft met alle in Nederland opererende ziektekostenverzekeraars een contract voor basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Alleen voor de CZ groep (CZ, OHRA en Delta Lloyd) geldt uitsluitend een contract voor basis GGZ.

e. In alle gevallen moet u er rekening mee houden,  dat ook deze zorgkosten door uw verzekeraar ten laste van uw eigen risico worden gebracht. Indien het eigen risico niet door u is opgehoogd bedraagt dit € 385,- in 2016 en 2017 voor alle door u gemaakte zorgkosten die in het basispakket vallen.

e. Indien u in aanmerking wilt komen van vergoeding van de kosten door uw ziektekostenverzekeraar, is het van belang dat u alle “verplichte velden” van het aanmeldformulier in vult.

Niet alle soorten behandelingen worden vergoed. Zo heeft de minister van Volksgezondheid in 2013 besloten relatietherapie uit het basispakket te verwijderen. Deze behandelvorm komt dus niet in aanmerking voor vergoeding op basis van het basispakket. Het tarief voor consulten in het kader van relatietherapie bedraagt € 96,- per consult. Overigens worden relatiegesprekken in het kader van een invidiuele behandeling voor andere problematiek wel vergoed. Deze behandelvorm kan u, indien gewenst, wel binnen deze praktijk aangeboden worden. Het kan zijn, dat voor u andere voorwaarden gelden, omdat u over een aanvullend pakket beschikt. Deze aanvullende pakketten verschillen per verzekeraar. Leest u zelf zorgvuldig de voorwaarden van uw aanvullend pakket.

2. Eigen financiering

Indien u om voor u moverende redenen er de voorkeur aan geeft om geen gebruik te maken van vergoeding van kosten door uw verzekeraar, dan kunt u dit aan het begin van de behandeling aangeven. Er wordt dan geen enkele informatie aan uw verzekeraar doorgegeven. In dat geval moet u rekening houden met kosten à  € 96,- per consult. U kunt in dat geval ook niet achteraf de kosten declareren bij uw verzekeraar.

3. Vergoeding van kosten voor psychologische zorg door bedrijfsarts / werkgever of uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

In een aantal gevallen is uw werkgever, meestal op advies van uw bedrijfsarts, bereid kosten voor psychologische zorg te vergoeden of daarin tegemoet te komen, indien deze kosten niet op de basisverzekering verhaald kunnen worden.

Ook zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen regelmatig bereid om bijvoorbeeld in het kader van preventie of bevordering van herstel bij ziekte psychologische zorgkosten te vergoeden.

 

Overige informatie

Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afzegging of bij afzegging binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Het tarief voor overige zorgproducten (OZP), die niet vallen onder één van de drie bovengenoemde varianten bedraagt  € 96,- per consult.